Wydarzenia
 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Tworkowska,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Ustawy o systemie oświaty, podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ustaw towarzyszących i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów dotyczące stanu zdrowia (w tym dane biometryczne) będą powierzone firmie prowadzącej opiekę zdrowotną – Panorama Sp. z o.o. NZOZ Centrum Zdrowia ul. Rynek18/3, 37-300 Leżajsk. Dane osobowe uczniów korzystających z dojazdu będą udostępniane CUW Nowa Sarzyna z siedzibą w Nowej Sarzynie ul. Kopernika 1.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 3. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.spwl.nowasarzyna.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów.
 5. Dane osobowe rodziców przechowywane będą przez okres nauki dziecka w szkole, a następnie trwale usuwane.
 6. Dane osobowe uczniów oraz informacje o przebiegu nauczania będą przechowywane przez okres nauki w szkole, a następnie archiwizowane przez okres 50 lat.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 1. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza UE.

Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Szkoły Pan Grzegorz Sroka